Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi organizátorom jogového pobytu na Lefkade a druhou stranou ako účastníkom.

Vymedzenie pojmov

 1. Organizátor – Andrea Krikasová – certifikovaný sprievodca, Edit Dobríková – certifikovaný jogový inštruktor
 2. Účastník – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje jogového pobytu organizovaného organizátorom, a to na základe vyplneného registračného jotform formulára a úhrady príslušnej odplaty za účasť na pobyte.
 3. Registračný formulár – formulár uverejnený na internetovej stránke https://form.jotformeu.com/90076121535349
 4. Pobyt – jogový pobyt na ostrove Lefkada, ktoré organizuje a/alebo usporadúva a/alebo zabezpečuje organizátor.
 5. Odplata – finančné plnenie účastníka v prospech organizátora za účasť účastníka na pobyte.

Uzatvorenie dohody

 1. Účastník vyplnením a odoslaním registračného formulára prejavuje svoj záujem zúčastniť sa na pobyte, a to v súlade s aktuálnou ponukou organizátora platnou v čase vyplnenia a odoslania registračného formulára.
 2. Účastník je povinný v registračnom formulári pravdivo uviesť svoje údaje, a to najmä, nie však výlučne:
  • meno a priezvisko;
  • dátum narodenia;
  • miesto trvalého a/alebo prechodného pobytu;
  • druh cestovného dokladu;
  • číslo cestovného dokladu;
  • datum platnosti cestovného dokladu;
  • telefonický kontakt;
  • emailový kontakt.
 3. Účastník je povinný uviesť v registračnom formulári aj ďalšie informácie, ktoré bude organizátor v súvislosti so zabezpečením podujatia vyžadovať.
 4. V prípade, ak účastník nevyplní registračný formulár riadne a/alebo uvedie nepravdivé informácie a/alebo registračný formulár nebude obsahovať všetky údaje podľa týchto VOP, nie je organizátor povinný na takto vyplnený a zaslaný registračný formulár prihliadať.
 5. Organizátor je oprávnený potvrdiť doručenie registračného formulára, a to prostredníctvom emailovej správy. Potvrdením o doručení nie je automatická emailová správa o odoslaní a/alebo zaregistrovaní registračného formulára účastníka.
 6. Potvrdením o prijatí registračného formulára zo strany organizátora dochádza k uzatvoreniu dohody medzi organizátorom a účastníkom, a to v rozsahu uvedenom v potvrdením o prijatí registračného formulára.
 7. V prípade, ak nie je v možnostiach organizátora zabezpečiť pre účastníka účasť na pobyte, a to z akéhokoľvek dôvodu (napr. vyčerpaná kapacita) oznámi túto skutočnosť účastníkovi, a to telefonicky alebo emailom.
 8. Organizátor uvedie v potvrdení o registračného formulára najmä nie však výlučne:
  a) názov pobytu;
  b) termín pobytu;
  c) program;
  d) rozsah poskytovaných služieb a plnení zo strany organizátora;
  e) odplatu za účasť na podujatí a platobné údaje k úhrade odplaty za účasť na podujatí;
  f) ďalšie informácie.

Podmienky účasti na pobyte

 1. Podmienkou účasti účastníka na pobyte je riadne vyplnenie a odoslanie registračného formulára a úhrady odplaty.
 2. Účastník je povinný dostaviť sa na pobyt v čase určenom pre jeho začiatok.
 3. Účastník je povinný pred začatím pobytu a v mieste jeho konania potvrdiť organizátorovi svoju účasť.
 4. Účastník je oprávnený zúčastniť sa na pobyte len v tom prípade, ak je na absolvovanie takéhoto podujatia plne zdravotne spôsobilý, to znamená najmä to, že v prípade účasti na pobyte nedôjde na strane účastníka k ohrozenia jeho zdravia a/alebo života a/alebo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu.
 5. Účastník je povinný si zabezpečiť cestovné poistenie vo vlastnej réžii.

Práva a povinnosti účastníka

 1. Účastník je povinný dostaviť sa na pobyt riadne a včas.
 2. Účastník je povinný bezodkladne informovať organizátora o všetkých skutočnostiach súvisiacich s pobytom, a to najmä takých, ktoré by mohli ovplyvniť jeho účasť na pobyte, alebo by mohli mať vplyv na priebeh pobytu.
 3. Účastník je povinný bezodkladne informovať organizátora o neúčasti na pobyte spolu s dôvodom jeho neúčasti.
 4. Účastník je povinný riadne a včas uhradiť organizátorovi odplatu na účasť na podujatí.
 5. Účastník je povinný počas pobytu riadiť sa pokynmi organizátora.
 6. Účastník je povinný počas pobytu správať sa tak, aby akýmkoľvek spôsobom nenarušoval a/alebo nesťažoval a/alebo neobmedzoval priebeh pobytu.
 7. Účastník je povinný na pobyte predchádzať škodám na majetku ako aj na zdraví ďalších účastníkov podujatia ako aj akýchkoľvek tretích osôb.
 8. Účastník je povinný rešpektovať program pobytu ako aj akékoľvek jeho úpravy či zmeny.
 9. Účastník je povinný bezodkladne informovať organizátora o akejkoľvek prekážke, ktorá mu bráni a/alebo neumožňuje pokračovať v jeho účasti na pobyte.
 10. Účastník je povinný bezodkladne informovať organizátora o zhoršení svoju zdravotného stavu.
 11. Účastník je povinný v prípade zhoršenia svojho zdravotného stavu bezodkladne ukončiť svoju účasť na pobyte.
 12. Účastník ma právo na riadne a včasné poskytnutie informácií v súvislosti s pobytom.
 13. Účastník si je vedomý, že sa pobytu zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

Práva a povinnosti organizátora

 1. Organizátor sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, aby pobyt prebehol odborne a profesionálne a na čo najvyššej možnej úrovni.
 2. Organizátor je povinný zabezpečiť účastníkovi účasť na pobyte, za podmienok uvedených v týchto VOP.
 3. Organizátor je povinný poskytnúť účastníkovi všetky informácie, ktoré považuje v súvislosti s pobytom za potrebné a vhodné.
 4. Organizátor je povinný riadne a včas informovať účastníka o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré majú a/alebo by mohli mať vplyv na priebeh pobytu.
 5. Organizátor je povinný zabezpečiť pobyt sám a/alebo prostredníctvom tretích osôb.
 6. Organizátor je oprávnený upraviť a/alebo zmeniť a/alebo zrušiť program pobytu a/alebo jeho časť. Organizátor je povinný o takýchto skutočnostiach bezodkladne informovať účastníka podujatia.
 7. Organizátor je oprávnený limitovať kapacitu účastníkov na pobyte.
 8. Organizátor je oprávnený v súvislosti s podujatím poskytnúť účastníkovi za odplatu aj ďalšie služby či plnenia, ktoré nie sú uvedené v ponuke zájazdu na stránke www.mayura.sk
 9. Organizátor je povinný sprostredkovať účastníkovi ubytovanie počas pobytu.
 10. Organizátor je oprávnený za odplatu sprostredkovať účastníkovi stravovanie na podujatí a/alebo v jeho blízkosti.
 11. Organizátor je oprávnený pred a/alebo počas pobytu zrušiť pobyt a/alebo jeho časť.
 12. Organizátor nie je povinný poskytnúť účastníkovi akékoľvek služby či plnenia v prípade, ak účastník neuhradí riadne a včas odplatu.
 13. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku a zdraví účastníka, ktoré sám nespôsobí alebo nezaviní.
 14. Organizátor je oprávnený vylúčiť z pobytu takého účastníka, ktorý akýmkoľvek spôsobom narušuje a/alebo sťažuje a/alebo obmedzuje priebeh pobytu.
 15. Organizátor sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, aby pobyt prebehol odborne a profesionálne a na čo najvyššej možnej úrovni.

Ďalšie ustanovenia

 1. V prípade, ak dôjde k zrušeniu pobytu zo strany organizátora, z dôvodov na strane organizátora, je organizátor povinný takúto skutočnosť bezodkladne oznámiť účastníkovi a zároveň vrátiť účastníkovi ním uhradenú odplatu v lehote 60 dní od uvedeného oznámenia.
 2. V prípade, ak dôjde k zrušeniu časti pobytu zo strany organizátora, z dôvodov na strane organizátora, je organizátor povinný takúto skutočnosť bezodkladne oznámiť účastníkovi a zároveň vrátiť účastníkovi pomernú časť ním uhradenej odplaty v lehote 60 dní od uvedeného oznámenia.
 3. V prípade, ak účastník oznámi organizátorovi, že sa nezúčastní podujatia, a to z akéhokoľvek dôvodu, nemá účastník nárok na vrátenie ním uhradenej odplaty. Organizátor a účastník sa dohodli, že táto odplata bude započítaná na náklady, ktoré organizátorovi vznikli v súvislosti so zabezpečením účasti účastníka na podujatí.
  Účastník má možnosť nájsť za seba vhodného náhradníka, a na vlastné náklady zmeniť meno držiteľa letenky.
 4. V prípade, ak sa účastník nezúčastní pobytu, a to z akéhokoľvek dôvodu, nemá účastník nárok na vrátenie ním uhradenej odplaty. Organizátor a účastník sa dohodli, že táto odplata bude započítaná na náklady, ktoré organizátorovi vznikli v súvislosti so zabezpečením účasti účastníka na podujatí.
 5. V prípade, ak účastník predčasne opustí podujatie, a to z akéhokoľvek dôvodu a/alebo je z neho v súlade s týmito VOP vylúčený, nemá účastník nárok na vrátenie ním uhradenej odplaty. Organizátor a účastník sa dohodli, že táto odplata bude započítaná na náklady, ktoré organizátorovi vznikli v súvislosti so zabezpečením účasti účastníka na podujatí.

Platobné podmienky

 1. Odplata za účasť účastníka na podujatí je určená v súlade s aktuálnou ponukou organizátora. 

 2. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť odplatu, a to aj po potvrdení o prijatí registračného formulára, v prípade zvýšenia cien od svojich dodávateľov, zmeny poplatkov a iných. Organizátor bude účastníka o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať individuálne cez email a na svojej webovej stránke www.mayura.sk a navrhne v prípade takejto okolnosti vhodný spôsob riešenia vzniknutej situácie.
 3. Účastníka sa zaväzuje uhradiť odplatu bezhotovostne, a to prevodom na bankový účet organizátora a/alebo hotovostným vkladom na účet organizátora, a to v lehote jej splatnosti, ktorá je uvedená v registračnom formulári zaslanom organizátorom.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje účastníka sú spracúvané organizátorom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov s v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účastník udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto VOP, a to za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Účastník súhlasí s tým, aby organizátor jeho osobné údaje sprístupnil tretej osobe (ubytovaciemu zariadeniu, leteckej spoločnosti), a to výlučne za účelom rezervácie leteniek a ubytovania. Organizátor je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Účastník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Organizátor je oprávnený spracúvať údaje účastníka, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia účastníka. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi pobyt prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania vyplneného registračného formulára účastníkom.
 2. V prípade, že sa ktorékoľvek z ustanovení VOP stane alebo bude určené súdom za neplatné, neúčinné, alebo nevymáhateľné, neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevymáhateľnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
 3. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení VOP bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, strany sú povinné zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.
 4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 5. Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.
 6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.12.2018.